ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่0 1 [2] 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา27 พ.ย. 2560 9:00 น.1 ธ.ค. 2560 15:00 น.
  -  ชั้นปี 14 ธ.ค. 2560 8:45 น.7 ธ.ค. 2560 23:59 น.
   วันลงทะเบียน4 ธ.ค. 2560 8:45 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ (เงินสด : ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บัตรเครดิต : ชำระเงินออนไลน์/การเงิ4 ธ.ค. 2560 9:00 น.7 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 25 ธ.ค. 2560 8:45 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 46 ธ.ค. 2560 8:45 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 36 ธ.ค. 2560 8:45 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ6 ธ.ค. 2560 8:45 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา8 ม.ค. 2561 8:15 น.8 ม.ค. 2561 17:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ8 ม.ค. 2561 8:30 น.13 ม.ค. 2561 16:30 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า8 ม.ค. 2561 8:45 น.12 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม15 ม.ค. 2561 8:45 น.26 ม.ค. 2561 23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 ม.ค. 2561 8:45 น.26 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา15 ม.ค. 2561 8:45 น.26 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 ม.ค. 2561 8:45 น.26 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 ม.ค. 2561 8:45 น.26 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ไม่มีค่าปรับ15 ม.ค. 2561 8:45 น.27 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันที่ชำระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ. และ กรอ.29 ม.ค. 2561 9:00 น.9 ก.พ. 2561 17:00 น.
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ19 ก.พ. 2561 9:00 น.19 ก.พ. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ก.พ. 2561 9:00 น.5 มี.ค. 2561 17:00 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา6 มี.ค. 2561 9:00 น.28 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )2 เม.ย. 2561 8:45 น.6 เม.ย. 2561 23:59 น.
   วันปิดภาคการศึกษา28 เม.ย. 2561 9:00 น.28 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค30 เม.ย. 2561 9:00 น.15 พ.ค. 2561 17:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam15 พ.ค. 2561 9:00 น.19 พ.ค. 2561 15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ28 พ.ค. 2561 0:00 น.28 พ.ค. 2561 0:00 น.
   
      Top of Page
        contact staff : WEBMASTER