ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่0 1 2 [3] 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา17 เม.ย. 2561 9:00 น.20 เม.ย. 2561 15:00 น.
  -  ชั้นปี 223 เม.ย. 2561 8:45 น.27 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 423 เม.ย. 2561 8:45 น.27 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 323 เม.ย. 2561 8:45 น.27 เม.ย. 2561 23:59 น.
   วันลงทะเบียน23 เม.ย. 2561 8:45 น.27 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 123 เม.ย. 2561 8:45 น.27 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ23 เม.ย. 2561 8:45 น.27 เม.ย. 2561 23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ (เงินสด : ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บัตรเครดิต : ชำระเงินออนไลน์/การเงิ23 เม.ย. 2561 9:00 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา28 พ.ค. 2561 8:15 น.28 พ.ค. 2561 17:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ28 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 16:30 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า28 พ.ค. 2561 8:45 น.1 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2561 8:45 น.8 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม4 มิ.ย. 2561 8:45 น.8 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2561 8:45 น.8 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา4 มิ.ย. 2561 8:45 น.8 มิ.ย. 2561 23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2561 8:45 น.8 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ไม่มีค่าปรับ4 มิ.ย. 2561 8:45 น.9 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )2 ก.ค. 2561 8:45 น.6 ก.ค. 2561 23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา9 ก.ค. 2561 9:00 น.21 ก.ค. 2561 23:59 น.
   วันปิดภาคการศึกษา21 ก.ค. 2561 9:00 น.21 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค23 ก.ค. 2561 9:00 น.31 ก.ค. 2561 16:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam1 ส.ค. 2561 9:00 น.2 ส.ค. 2561 15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ14 ส.ค. 2561 0:00 น.14 ส.ค. 2561 0:00 น.
   
      Top of Page
        contact staff : WEBMASTER